jizz6

jizz6

此邪入厥阴,热深厥深,上攻而为喉痹是也。因阴虚而致者,由下焦血液不足,邪热遂生,须知焦思则生心火,忿怒生肝火,思淫动相火,火动于中,不独此疾,皆是由一念而生,其旨甚微,切不可慨谓由外而生。

然而生非卵验也,因是可以解世人之惑。 明人身脏腑之由来,五行分布,阴阳充周,天人一气之道,借草木之真气以胜邪。

痿宜温肺,《金匮》之甘草干姜汤是也。更有可怪者,今之医家,专以首乌、熟地一派甘寒之品,为补水必用之药,何不将天一生水这句道理,细心推究,试问天一生水,专赖此一派甘寒之品乎!总之,宗旨不明,源头莫澈,仲景而下,罕有了了。

医者当迎其机而导之。 尚有一等绝证,汗出如珠、如油、如雨,种种不治之证。

枝汤宣风外出,表气顺则太阳之气升而不陷,故痢可愈。 至于气胀者,乃元气散漫之征。

指平人不流始涕而言。柴胡汤力能治少阳之经,倍黄芩一治两耳红肿痛甚。

Leave a Reply