susu97

susu97

问曰:产妇二三日,偶有小疾,服行瘀破滞之药不效,延至月馀,酿成周身肿胀,又服消胀之药,更加乳肿不食,肛门逼胀,痛欲死者,何故?大枣味甘,力能补中,用于此方,行水而不伤中,逐水而不损正,立法苦心,真是丝丝入彀之方也。

《淮南子》曰:暑气多夭。又曰:景风居南方。

答曰:此元阴不足,而胃火旺甚也。阳气化行,阴邪即灭,气机自然复盛,仍旧能耐寒也。

夫病初起即发吐,病根已在于太阴。 六曰瘴疟之作,多因伏暑伤冷所致。

至于虫症,论其一端也。岂止于一感冒风寒饮食停蓄不能霍然而愈已耶。

方用白通汤,解见上。又曰:病燥过极则烦渴,反兼火化制之也。

Leave a Reply